Projekt pieczątki jest już w cenie!

Polityka prywatności dane osobowe

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest MARZENA JACKOWIAK prowadząca działalność gospodarczą pod firmą BJ DRUKARNIA PIECZĄTKI MARZENA JACKOWIAK wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Wojska Polskiego 84, 60-628 Poznań, NIP 7811261962, REGON 634091925, adres poczty elektronicznej: biuro@pieczatki.info

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektornicznej oraz podjęcie działań przed jej zawarciem, a także wykonanie obowiązków prawnych, jak wystawienie i przechowywanie faktur oraz odpowiadanie na reklamacje. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie i realizacę umowy. Jakie dane zbieramy: imię nazwisko, nazwa firmy, adres firmy, adres dostawy, telefon, adres e-mail, numer NIP.

Informacje o odbiorcach danych osobowych

Komu przekazujemy dane osobowe:

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas realizacji umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektornicznej i przez czas niezbędny do rozpatrywania reklamacji oraz wynikający z przepisów prawa podatkowego.

Prawa użytkowników do ich danych osobowych

Zabezpieczenia

Stosujemy rozwiązania techniczne i organizacyjne, by przetwarzane dane osobowe były bezpieczne.

Kontakt w sprawie danych osobowych

adres pocztowy: BJ DRUKARNIA PIECZĄTKI MARZENA JACKOWIAK ul. Wojska Polskiego 84, 60-628 Poznań
adres e-mail: biuro@pieczatki.info
telefon: 61 654 94 60